Opleiding

Latijn volg je steeds in combinatie met een andere taal in de richting Taal-en letterkunde: twee talen. In Gent kan je kiezen om de studie van Latijn te combineren met zes talen: Engels, Frans, Grieks, Nederlands, Italiaans, Spaans of Zweeds. Wil je informatie over de verschillende combinaties en de concrete opbouw van het curriculum, raadpleeg dan de UGent studiekiezer.

Maar wat houdt de studie Latijn aan de Universiteit Gent precies in?

Bachelor

Zoals je kan zien in het overzicht hierboven, verloopt het traject Latijn binnen de bacheloropleiding Taal- en Letterkunde (180 studiepunten) volgens vier leerlijnen die verdeeld kunnen worden over twee studiefasen. De eerste studiefase omvat de eerste drie semesters, dus tot halverwege het tweede jaar van de Bachelor, en wil vooral oriënteren en een algemene basis leggen voor het vervolg. De tweede studiefase omvat de laatste drie semesters en biedt een toenemende graad van specialisatie en verdieping. De leerlijnen zijn die van de Taalbeheersing, de Letterkunde, de Taalkunde en de Culturele Context. Binnen elk van de leerlijnen is er ruime aandacht voor de ontwikkeling van het gebruik van het Latijn doorheen de tijd.

Taalbeheersing

 • De meest fundamentele leerlijn omvat om te beginnen het opleidingsonderdeel Latijnse Taalbeheersing I, waarin de grammaticale kennis van het secundair onderwijs wordt opgefrist en uitgediept, met de nadruk op uitspraak, woordenschat, morfologie en de syntaxis van de eenvoudige zin.
 • In het tweede semester volgt Latijnse Taalbeheersing II, waarin de kennis van de grammatica verder wordt uitgediept en aangevuld met o.a. de syntaxis van de complexe zin en metriek.
 • In het derde semester wordt deze leerlijn voortgezet in Lectuur van Latijnse teksten, waarbij je de vaardigheid oefent om vlot en snel Latijnse werken te lezen door een goede leesstrategie toe te passen. Tegelijk leer je omgaan met de complexiteit die samenhangt met de culturele inbedding van teksten.
 • De leerlijn ‘Taalbeheersing’ wordt in feite afgerond in het vierde semester in het opleidingsonderdeel Vertaaltheorie en -praktijk, waarin alle voorgaande kennis moet worden toegepast op de kunst van het vertalen. Hierbij gaat het niet meer om grammaticaal correcte vertalingen maar om vertalingen die trachten te voldoen aan de eisen die tegenwoordig van professionele vertalingen verwacht worden.

Een essentieel gegeven van de leerlijn ‘taalbeheersing’ is de verwachting en de verantwoordelijkheid die bij onze studenten gelegd wordt om zelf de beheersing van de taal op peil te houden. Dat is niet enkel voor de opleiding Latijn het geval, maar ook voor de andere – vaak moderne – talen. Waar die talen echter ook de instructietalen zijn in de andere leerlijnen (je krijgt immers ook bv. Italiaanse Letterkunde in het Italiaans of Zweedse taalkunde in het Zweeds), is dat voor historische talen niet het geval. Dat maakt het initiatief om de leerstof uit het eerste jaar zelf te blijven onderhouden, een belangrijke factor in taalopleidingen zoals Latijn en Oudgrieks.


Taalkunde

 • In de leerlijn Taalkunde leer je niet zozeer de taal zelf (grammatica, woordenschat etc.), maar wel óver de taal en haar ontwikkeling.
 • In het vierde semester start deze leerlijn met Latijnse Taalkunde I, waarin het pre-klassieke Latijn centraal staat: de ontwikkeling naast en interactie met zustertalen op het Italische schiereiland komt aan bod, evenals de oudste Latijnse bronnen en het unieke Latijn van de archaïsche maar spreektalige komedies van ca. 200 v. Chr.
 • Latijnse Taalkunde II gaat in het vijfde semester verder met de voornaamste kenmerken van het Volks- en Laatlatijn in vergelijking met het Klassiek Latijn; hier wordt de taalevolutie bestudeerd vanaf de keizertijd tot aan de Romaanse talen.

Letterkunde

 • In de leerlijn Letterkunde ga je aan de slag met je kennis van het Latijn om haar literatuur te verkennen en je te verdiepen in de zeer diverse teksten, hun auctores, hun context en hun rol in de Romeinse en Europese geschiedenis.
 • Latijnse Letterkunde I behandelt teksten uit verschillende periodes en binnen verschillende genres rond het centrale thema van ‘Verboden Liefdes’, met aandacht voor gender en seksualiteit in de Latijnse literatuur.
 • In het vierde semester ga je in Latijnse Letterkunde II de diepte in. Centraal staan de analyse en dissectie van één fundamenteel werk uit de Latijnse letterkunde (op dit moment is dat Vergilius’ Aeneis).
 • In Latijnse Letterkunde III, dat in het vijfde semester gepland staat, wordt het gezichtsveld uitgebreid tot de Latijnse literatuur als kosmopoliete literatuur in haar dialoog met andere literaturen.

Culturele context

 • Deze leerlijn benadert de Latijnse traditie als bepalende factor in de Europese cultuurgeschiedenis. We beginnen met het opleidingsonderdeel Literatuur van de Oudheid, waarin een algemeen overzicht van de Griekse en de Latijnse literaturen van de klassieke oudheid gegeven wordt. Hier ontmoeten we de werken die mee aan de oorsprong liggen van het Europees verhaal. Dit onderdeel behandelt de teksten in vertaling en staat dus ook open voor mensen die geen klassieke taal in hun pakket hebben.
 • In het tweede semester zorgt het onderdeel Latijnse traditie in Europa voor een vervolg. We traceren hoe de Latijnse literatuur steeds nieuwe vormen aanneemt tegen de veranderende historische achtergrond in Europa. De blik gaat hierbij van Spanje tot Zweden en van Ierland naar Constantinopel.
 • In het zesde semester wordt deze leerlijn afgerond met het opleidingsonderdeel Receptiegeschiedenis: de klassieke traditie, waarin we bekijken hoe de Latijnse literatuur en cultuur in interactie staat met de Westerse kunst-, architectuur-, en literatuurgeschiedenis.

Persoonlijke uitdieping tijdens de bachelor: het keuzetraject (of ‘de minor’)

Vanaf het derde jaar van de Bachelor geef je zelf meer en meer vorm aan de richting die je uit wil gaan. Daarvoor is een aparte module van 15 studiepunten voorzien waarin je het eigen profiel kan aanscherpen. We lichten er hier een aantal uit:

 • Traject onderwijs: deze minor biedt de meest voor de hand liggende weg om na je studies als leerkracht aan de slag te gaan (o.a. inleiding pedagogie, oriëntatiestage en initiatie vakdidactiek)
 • Traject literatuurwetenschap: overstijgt je interesse voor literatuur de grenzen van je twee talen, dan biedt deze module een theoretische verdieping in de letterkunde
 • Traject taalwetenschap: idem voor de studie van talen, taalvariatie en taalsystemen, waarvoor je via dit traject taaloverstijgende handvaten aangereikt krijgt
 • Traject Klassieke traditie: heb je meer antieke passies dan louter voor taal en tekst van Romeinen en Grieken? In dit traject kan je kiezen uit allerlei interessante vakken, vaak uit andere opleidingen aan onze faculteit, die je basis als classicus verbreden

De verschillende trajecten worden beschreven in de studiekiezer.

Master

klasgroep-latijn
Masterstudenten sluiten het semester af met een publieke postersessie waarin ze eigen onderzoek presenteren.

Na een bachelor Latijn kan je verschillende kanten uit voor een vervolgopleiding. Gewoonlijk wordt gekozen uit volgende opties, al is er veel meer keuze dan we hieronder kunnen beschrijven (wel 37 verschillende).

 • Volg je verder taal-en letterkunde, dan verdiep je je kennis van jouw twee gekozen talen of kies je enkel voor Latijn of je andere taal in een zogenaamde monomaster.
 • Je kunt er eveneens voor kiezen om je in algemenere zin te verdiepen in de historische taal- en letterkunde of in de vergelijkende moderne letterkunde.
 • Een andere optie is de educatieve master (EduMa). Deze tweejarige master omvat enerzijds alle vakken uit de master taal- en letterkunde en daarnaast ook een waaier aan educatieve vakken (waaronder vakdidactiek Latijn) en stages. In deze master kunnen ook vakken uit het bachelortraject Klassieke traditie als keuzevak worden opgenomen. De masterscriptie is een tweejarig project, waarbij de student de keuze heeft tussen een taal- of letterkundig onderzoek met een educatief luik, dan wel een zuiver educatief onderzoek.
 • Besef je tijdens of na je eenjarige domeinmaster taal-en letterkunde dat je toch nog een pedagogisch bekwaamheidsbewijs wil halen? Dan kan je nog de verkorte EduMa volgen, een druk jaar vol stages én een educatieve masterproef. Je verliest hierbij immers het voordeel van de spreiding van deze taken in de tweejarige EduMa. Bovendien kan je in de loop van je tweejarige EduMa evenveel vakken van je twee talen volgen als in de domeinmaster, dus daarvoor hoef je die niet te laten.
 • Wil je informatie over de concrete opbouw van het curriculum of een overzicht van alle masters waar een bacheloropleiding Latijn kan in uitmonden, raadpleeg dan de UGent studiekiezer.

Inspirerende scripties

Tijdens je opleiding Taal- en Letterkunde schrijf je een bachelorproef en een masterproef, telkens over onderwerpen naar keuze. Hieronder lijsten we enkele willekeurig gekozen titels op die de laatste jaren door onze studenten werden geschreven en die een beeld geven van de mogelijkheden voor dergelijke onderwerpen. Een uitgebreider overzicht vind je via deze link.

Letterkunde

Taalkunde

Cultuur, context en receptie

Educatief

Naar het buitenland

Stage

Na je studies

Activiteiten voor studenten