Opleiding

Latijn volg je steeds in combinatie met een andere taal in de richting Taal-en letterkunde: twee talen. In Gent kan je kiezen om de studie van Latijn te combineren met zes talen: Engels, Frans, Grieks, Nederlands, Italiaans, Spaans of Zweeds. Wil je informatie over de verschillende combinaties en de concrete opbouw van het curriculum, raadpleeg dan de UGent studiekiezer en de studiegids.

Maar wat houdt de studie Latijn aan de Universiteit Gent precies in?

Bachelor

Het traject Latijn binnen de bacheloropleiding Taal- en Letterkunde (180 studiepunten) verloopt volgens vier leerlijnen die verdeeld kunnen worden over twee studiefasen. De eerste studiefase omvat de eerste drie semesters, dus tot halverwege het tweede jaar van de Bachelor, en wil vooral oriënteren en een algemene basis leggen voor het vervolg. De tweede studiefase omvat de laatste drie semesters en biedt een toenemende graad van specialisatie en verdieping. De leerlijnen zijn die van de Taalbeheersing, de Letterkunde, de Taalkunde en de Culturele Context.

Taalbeheersing

 • De meest fundamentele leerlijn omvat om te beginnen het opleidingsonderdeel Latijnse Taalbeheersing I waarin de grammaticale kennis van het middelbaar onderwijs wordt opgefrist en uitgediept.
 • In het tweede semester volgt Latijnse Taalbeheersing II waarin op basis van deze kennis de positionele leesmethode geïntroduceerd wordt. Deze probeert duidelijk te maken hoe de Romein zijn zinnen en teksten gelezen heeft.
 • In het derde semester wordt deze leerlijn voortgezet in Lectuur van Latijnse teksten waarbij de samenhang van teksten en de invloed van genre op de schrijfstijl bestudeerd wordt aan de hand van het oeuvre van Cicero.
 • De leerlijn ‘Taalbeheersing’ wordt in feite afgerond in het vierde semester in het opleidingsonderdeel Vertaaltheorie en -praktijk waarin alle voorgaande kennis moet worden toegepast op de kunst van het vertalen. Hierbij gaat het niet meer om grammaticaal correcte vertalingen maar om vertalingen die trachten te voldoen aan de eisen die tegenwoordig van professionele vertalingen verwacht worden.

Taalkunde

 • Zij omvat de opleidingsonderdelen Latijnse Taalkunde I en II waarin de diachronie van de Latijnse taalevolutie wordt uiteengezet van de Italische tot de Romaanse talen. Deze onderdelen vallen in de tweede, specialiserende studiefase.

Letterkunde

 • Latijnse Letterkunde I wil een algemene introductie geven in de literatuurwetenschappelijke benadering van Latijnse teksten uit de Oudheid.
 • In Latijnse Letterkunde II staat telkens een klassieke dichter centraal, afwisselend Vergilius en Ovidius.
 • In Latijnse Letterkunde III wordt het gezichtsveld uitgebreid tot de minder gekende maar bloeiende fasen van de Latijnse literatuurgeschiedenis: de late Oudheid, de middeleeuwen en de moderne tijden.

Culturele context

 • Zij begint met het opleidingsonderdeel Literatuur van de Oudheid waarin een algemeen overzicht van de Griekse en de Latijnse literaturen van de klassieke oudheid gegeven worden. Dit onderdeel staat ook open voor mensen die geen klassieke taal in hun pakket hebben.
 • In het tweede semester zorgt het onderdeel Latijnse traditie in Europa voor een vervolg waarbij de oudheid opnieuw kort aan bod komt maar nu aan de hand van teksten in het Latijn. Het zwaartepunt ligt bij de latere perioden waar de Latijnse literatuur steeds tegen haar historische achtergrond geplaatst wordt.
 • In het vijfde semester wordt deze leerlijn afgerond met het opleidingsonderdeel Receptiegeschiedenis: de klassieke traditie, waarin op een meer fundamentele wijze de impact van de Oudheid op de Europese geschiedenis aan bod komt.

 

Persoonlijke uitdieping tijdens de bachelor

In het derde jaar van de Bachelor geef je zelf vorm aan de richting die je uit wil gaan. Daarvoor is een aparte module van 15 sp voorzien waarin je het eigen profiel kan aanscherpen. De verschillende trajecten worden beschreven in de studiegids. Twee studietrajecten zijn van speciaal belang voor studenten Latijn. Het traject onderwijs bereidt je voor op het leraarschap en verleent ook rechtsreeks toegang tot de educatieve master. Het traject Klassieke Traditie biedt dan weer een heel aantal cultuurhistorische vakken aan, deels gericht op de oudheid, deels op de klassieke traditie.

Master

klasgroep-latijn
Masterstudenten sluiten het semester af met een publieke postersessie waarin ze eigen onderzoek presenteren.

Na een bachelor Latijn kan je verschillende kanten uit voor een vervolgopleiding. Gewoonlijk wordt gekozen uit volgende opties.

 • Volg je verder taal-en letterkunde, dan verdiep je je kennis van jouw twee gekozen talen of kies je enkel voor Latijn of je andere taal in een zogenaamde monomaster.
 • Je kunt er eveneens voor kiezen om je in algemenere zin te verdiepen in de historische taal- en letterkunde of in de vergelijkende moderne letterkunde.
 • Een verdere optie is de educatieve master waarin wat Latijn betreft de vakdidactiek een onderdeel vormt. Deze tweejarige master volgt op het educatieve bachelortraject en combineert vanaf het academiejaar 2019-2020 het gebruikelijke masterjaar na de bachelor taal- en letterkunde en de specifieke lerarenopleiding, die daar vroeger als vijfde jaar op kon volgen.
 • Wil je informatie over de concrete opbouw van het curriculum of een overzicht van alle masters waar een bacheloropleiding Latijn kan in uitmonden, raadpleeg dan de UGent studiekiezer en studiegids.

Naar het buitenland

Stage

Na je studies

Activiteiten voor studenten